Botulism

Orsakas av Clostridium botulinom och är allvarlig, men ovanlig matförgiftning. Clostridium botulinom-sporerna bildas i en anaerob miljö (utan tillgång till syre) och blockerar nervimpulser till tvärtstrimmig muskulatur och ger förlamning i t.ex andningsmuskulatur.

Genom att toxinet blockerar impulsöverföringen vid kolinerga synapser, uppstår en gravid muskelparalys.

Vid ofullständig tillredning/konservering kan sporerna överleva och börja växa, i en syrefri miljö. Toxinbildning sker ej i en sur eller salt miljö. Bakterien i sig är inte sjukdomsframkallande när den förekommer i maten, förutom hos spädbarn där bakterien kan överleva och få möjlighet att bilda toxin (spädbarnsbotulism). Spädbarn har blivit smittade av sporer som förekommit i honung.
Clostridium botulinom återfinns i jord och vattenrik miljö över hela världen.
Det är en anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom.
Ett fåtal milliliter av toxinet räcker för att döda hela Sveriges befolkning.

Inkubationstid

6-36 timmar, ibland längre. Smittar ej från person till person.

Symtom

Illamående

  • Kräkningar
  • Diarré
  • Sjukdomskänsla
  • Yrsel
  • Trötthet
  • Muntorrhet
  • Synstörningar r/t ögonmuskelförlamning
  • Halsont
  • Talsvårigheter
  • Andningsförlamning.

Behandling

Motgift, antitoxin.
Behandling av symtom (t.ex respirator).

Källor / Läs mer

https://giftinformation.se/Antidot/20130603023640?utgangspunktId=0

https://giftinformation.se/lakare/substanser/botulism/