Ventrikelflimmer (VF)

Ventrikelflimmer(/kammarflimmer) = totalt elektriskt och mekaniskt kaos → cirkulationsstillestånd.
Hjärtmuskeln kontraheras, men utan synkronisering och pumpeffekt. Mekaniskt står kamrarna i princip stilla, varför ett VF = hjärtstillestånd/hjärstopp.

Orsak
Akut ischemisk hjärtsjukdom (vanligast), grava elektrolyrubbningar, retledningsstörningar, intoxikationer, elektriska olycksfall, kvävning, drunkning, hypotermi.

Diagnos
Snabb och oregelbunden elektrisk aktivitet, som utgår från ett eller flera ställen i kamrarna.

Behandling:
Leder till döden, om inte HLR måste påbörjas direkt, samt defibrillering/hjärtstartare snarast. Personer som återupplivas kan få en implanterbar defibrillator (bryter ett VF med elchock automatiskt)

Nefrotiskt syndrom

Nefrotiskt syndrom kan orsakas av en rad sjukdomar, både njursjukdomar och systemsjukdomar. Oavsett bakomliggande orsak, är det dock förändringen i den glomerulära filtrationen som är grunden till det nefrotiska syndromet. Den glomerulära barriären påverkas negativt, och leder till ett läckage av albumin.

Nefrotiskt syndrom innebär kombinationen av följande:

 • Uttalad proteinuri (>3.5g/d)
 • Hypoalbuminemi (ju lägre S-albumin, desto svårare grad av nefrotiskt syndrom)
 • Ödem
 • Hyperlipidemi

Orsaker till nefrotiskt syndrom

 • Upprepade glomerulonefriter (renalt)
 • Diabetes
 • SLE
 • HIV
 • Amyloidos
 • Hepatit B + C
 • Malignitet
 • NSAID-preparat
 • Bifosfonater (farmakologiskt)
 • Tungmetaller (toxiskt).

Prognosen beror på bakomliggande orsak. Nefrotiskt syndrom hos barn orsakas ofta av minimal change disease. Bland äldre är orsaken ofta membranös glomerulonefrit.

Symtom och kliniska fynd

 • Skummande urin (pga stora proteinmängder)
 • Hypoalbuminemi
 • Ödem (både vatten- och natriumretention. Ögonlockssvullnad. Kan samla på sig >20L vätska!)
 • Hyperlipidemi (hyperkolesterolemi och hypertriglyceridemi som korrelerar det nefrotiska syndromets allvarlighetsgrad)
 • Tromboemboli (ökad risk, framförallt vid S-albumin <25g/L)
 • Ökad infektionsrisk
 • Hypertoni
 • Minskad diures (urinmängd)
 • Diarré
 • Pleuratransudat

Pleuratransudat är ett fynd vid nefrotiskt syndrom som uppstår när stora mängder protein har förlorats. Det osmotiska trycket i kärlen minskar, och mer vätska filtreras ut från bröstkorgsväggen och mindre resorberas via lungkapillärerna.

Utredning

För att ta reda på den bakomliggande orsaken tas flera prover, varav de vanligaste är

 • U-sticka
 • S-albumin
 • S-kreatinin
 • S-urea
 • S-kolesterol
 • S-triglycerider
 • Serologiska antikroppar.
 • Ev. njurbiopsi,
 • Ultraljud njurar
 • Njurfunktionsmätning.

Behandling

Behandlingen är beroende av vad som är den bakomliggande behandling. Nedan är exempel på symtomatisk behandling som förekommer.

 • Vid ödem: Loopdiuretika och saltrestriktion.
 • Vid proteinuri: ACE-hämmare, NSAID-preparat.
 • Vid hyperlipidemi: Statiner.
 • Vid tromboemboli/risk: Lågmolekylärt heparin eller Waran.
 • Vid infektion/risk: Aggressiv antibiotikabehandling.