Läkemedelsnamn

När ett läkemedelsföretag prövar ett läkemedel hos Läkemedelsverket för godkännande, föreslår läkemedelsföretaget samtidigt ett varumärkesnamn.

Varumärkesnamn / Produktnamn

Varumärkesnamn skrivs alltid med stor begynnelsebokstav. Ibland ses även ®-symbolen. ® visar att varumärket är registrerat. Varumärkesnamnet kallas också för produktnamn eller handelsnamn. Alvedon och Panodil är exempel på varumärkesnamn som båda innehåller paracetamol.

När ett läkemedelsföretag får ett godkänt läkemedel får företaget patent på det, i ett bestämt antal år. Det är först när patentet löpt ut som generiska läkemedel får säljas. Dessa generiska läkemedel kallas ofta för kopior.

Generiskt namn

Ett läkemedels generiska namn bestäms av en särskild kommitté inom WHO (Världshälsoorganisationen) enligt INN (International Non-Proprietary Names). Det generiska namnet är ofta sammansatt utifrån stavelser i det kemiska namnet. Ett generiskt läkemedel innehåller samma aktiva substans som originalläkemedlet. Det generiska namnet ersätter ofta de (för vanliga människor) obegripliga kemiska namnen. Ett generika kan se annorlunda ut än originalläkemedlet, och innehålla andra tillsatser. Men det innehåller alltid samma aktiva substans, i lika stor mängd.

T.ex är det generiska namnet bendroflumetiazid sammansatt utifrån det kemiska namnet 3-bensyl-7-sulfamoyl-6-trifluormetyl-3,4-dihydro-1,2,4-bensotiadiazin-1,1-dioxid.

För att markera vilken läkemedelsgrupp ett visst ämne tillhör, så använder man ofta fasta stavelser.

Exempel på stavelser som visar vilken läkemedelsgrupp det tillhör:

LäkemedelsgruppStavelseExempel
Analgetikum-adoltramadol
Kalciumantagonist-dipinnikardipin
Lokalbedövande-kainlidokain
Tetracyklinderivat-cyklindoxycyklin
Penicillin-cillinflukloxacillin
Bensodiazepin-azepamoxazepam
Betablockerare-ololatenolol
ACE-hämmare-pril/prilatlisinopril

Kemiskt namn

Ett läkemedels kemiska namn är ofta komplicerat, och beskriver hur molekylen är uppbygd. Alvedon (generiskt namn: paracetamol) har det kemiska namnet N-Acetyl-p-aminofenol.

Diklofenak har det kemiska namnet [o-(2,6-Dikloroanilino)fenyl]ättiksyra

Morfin har det kemiska namnet (5R,S)-4,5-Epoxi-17-metyl-7-morfinen-3,6-diol

Diazepam har det kemiska namnet 5-Fenyl-7-kloro-1-metyl-1H-1,4-bensodiazepin-2(3H)-on

Exempel på läkemedelsnamn

Varumärkesnamn: Alvedon
Generiskt namn: paracetamol
Kemiskt namn: N-Acetyl-p-aminofenol

Varumärkesnamn: Atromidin
Generiskt namn: klofibrat
Kemiskt namn: klorofenoxyisobutyrat

Källor / Läs mer

https://lakemedelsboken.se/kapitel/regelverket_och_it-stod/godkannande_av_lakemedel.html

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2004-103-14_200410315.pdf

https://www.1177.se/Kronoberg/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/om-lakemedel/vad-ar-lakemedel/